Print deze pagina


ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities
Arbeidsjuristen Nederland: (handelsnaam van) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Wordragen Juristen B.V., kantoorhoudende te Andelst (kvk.nummer: 09130429), hierna te noemen: AJN.
Cliënt: degene met wie AJN een overeenkomst van opdracht tot juridische dienstverlening heeft.
Honorarium: de financiële vergoeding die de cliënt voor werkzaamheden, voortvloeiend uit een opdracht tot juridisch dienstverlening aan AJN, is verschuldigd. Het honorarium wordt bepaald op basis van de door AJN vastgestelde tarieven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het honorarium is exclusief verschotten en eventueel kantoorkosten.
Verschotten: alle kosten, met uitzondering van de kantoorkosten, die AJN maakt bij de uitvoering van de aan AJN verstrekte opdracht.
Kantoorkosten: een vast percentage van het honorarium dat AJN in rekening brengt ter dekking van de aan de voorhanden kantoorfaciliteiten verbonden kosten.

Artikel 2: Overeenkomst van opdracht
Iedere overeenkomst van opdracht tot juridische dienstverlening met AJN wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door AJN en uitdrukkelijk niet door één van diegenen die voor haar werkzaam zijn, zodat toepasselijkheid van artikel 7: 404 BW en van artikel 7: 407 lid 2 BW uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
AJN kan, bij het sluiten van de overeenkomst tot opdracht, uitsluitend vertegenwoordigd worden door de heer mr. H.J.F. van Wordragen.

Artikel 3: Declaratie en betaling
Het honorarium wordt naar tijd en aard der werkzaamheden gespecificeerd en met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting aan de cliënt in rekening gebracht. Voorzover mogelijk wordt iedere maand gedeclareerd.
AJN kan de hoogte van de tarieven - aan de hand waarvan het honorarium wordt bepaald - tussentijds aanpassen. Vanaf het tijdstip waarop de nieuwe tarieven gelden, zullen óók in lopende zaken vanaf dat moment de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht.
AJN kan een voorschot op het honorarium, de verschotten en de kantoorkosten verlangen.
Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van de declaraties te geschieden binnen een termijn van 14 dagen, een wijze zoals onderaan de declaratie staat aangegeven. Indien betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is cliënt in verzuim waardoor cliënt wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten á 10% over het openstaand bedrag van de declaratie verschuldigd is.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van AJN is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van AJN komende eigen risico.
De in het voorgaande lid omschreven beperking van de aansprakelijkheid geldt niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van een van diegenen die voor haar werkzaam zijn.
AJN zal, indien zij bij de uivoering van de overeenkomst derden inschakelt, in dat verband steeds de vereiste zorgvuldigheid betrachten. AJN is niet aansprakelijk voor enig tekortschieten en/of onrechtmatige daad van deze derden.

Artikel 5: Overigens
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan AJN verstrekte opdrachten en tevens op eventuele aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten van cliënt.
De rechtsverhouding tussen AJN en cliënt, wordt door het Nederlandse recht beheerst.
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens AJN in verband met door AJN verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd, althans redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van diegenen die voor AJN werkzaam zijn of waren, alsmede van de bestuurder(s) van AJN.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 11 april 2006 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Centraal Gelderland te Arnhem.

Print deze pagina